Instruments de mesura per mesurar tot tipus d’energia, magnitud i forces; micròmetres, peus de rei, amperímetres, voltímetres, mesuradors Fluke, nivells làser, regles de precisió metàl·liques, balances electròniques, tacòmetres, baròmetres, reguladors, pressòstats, viscosímetres, manòmetres, termòmetres làser, espectròmetres, etc.