Eines elèctriques

Només qualitat en les nostres eines elèctriques Les eines elèctriques suposen de manera immediata la millor opció a l’hora de fer qualsevol treball manual:

Cargoleria

Cargols: disposem d’estoc permanent de cargols adequada per a culaquier activitat industrial, des de la marqueteria fins l’aeronàutica, incloent construcció i cobertes, automoció, ferrocarrils,

Eines pneumàtiques

Les eines pneumàtiques s’accionen per la força de l’aire comprimit subministrat per un compressor d’aire. Tenen una alta durabilitat, capacitat de treball i multitud

Material de soldadura

Material de soldadura: soldadors elèctrics, bufadors d’acetilè, màscares, consumibles (electrodes, pasta de soldador, fil d’estany, etc.) i accessoris.

Eines de lubricació

Greixadors, pistoles engreixadores, eines per a filtres d’oli, claus de copa, escalfadors de rodaments, equips per a anàlisi de greixos, controladors i anivelladors d’olis,

Abrasius

Fulles de vidre, bandes abrasives, discos abrasius, discs de desbast, discos de fibra, discos d’aletes, discos per a eliminació de revestiments, discos bristle, discos

Tècnica de fluids

Claus de pas, claus de bola, bombes pneumàtiques de doble membrana, bombes peristàltiques, bombes de doble cargol, bombes sanitàries, bombes lobulars, bombes submergibles, tubs

Mànegues

Mànegues d’alta pressió, de goma per hidrocarburs, mànegues de jardí, mànegues per a sistemes de neteja Karcher, mànegues per a gasos i gasos líquids,

Tubs

Quadrats, rodons, rectangulars o de formes especials, tubs de ferro i acer industrials laminats. Tubs per a evacuació de fums i ventilació, tubs per

Filferros

Tot tipus de filferros de múltiples gruixos, cordes de piano, filferro galvanitzat, filferro de ferro, d’acer inoxidable, coure, llautó, plata, alumini, fil de plàstic,

Tela metàlica

Teles metàl·liques per a tancats i perímetres, reixetes, tamisos de malla, sedassos, malles mosquiteres, malla electrosoldada d’acer galvanitzat, inoxidables, amb múltiples mesures de llum

Matèries primeres

Barra i dolla de bronze, llautó, ferro, acer inoxidable, estany, niló, PVC, planxes de metall, diversos diàmetres i gruixos. Sacs de terra, pòrtland, ciments,

Transmissions

Tot tipus d’elements de transmissió de força mecànica, rodes dentades, corretges dentades i trapezoïdals, llises, pinyons, politges, acoblaments i anells de fixació, anells Seeger,

Instruments de medició

Instruments de mesura per mesurar tot tipus d’energia, magnitud i forces; micròmetres, peus de rei, amperímetres, voltímetres, mesuradors Fluke, nivells làser, regles de precisió

Eines de tall

Eines de tall per a la mecanització de materials, broques de diamant, maduixes, mascles, plaquetes de tall, eines per avellanat, fresat, roscat, escariadors, etc.

Pintures

Tot tipus de pintures i gamma de colors per a qualsevol treball de pintat, acabats, protecció, treballs de pintor, esmalts professionals, pigments en pols,

Utillatges

Tot tipus d’utillatges industrials per millorar qualsevol tasca o activitat al taller, procés de fabricació, muntatge, i reparació. Brides de fixació regulables, falques dentats,

Rodes

Rodes industrials per a tot tipus d’usos, rodes de niló, plàstic, ferro, amb o sense platina i diverses capacitats de càrrega. Rodes fixes o

Accessoris maquinària

Tot tipus d’accessoris per a maquinària, peces de recanvi, protectors, carcasses, fundes, fusibles i consumibles, eines de manteniment, polsadors, llums i pilots, cablejat, etc.

Imans

Bases magnètiques cilíndriques amb i sense forat, imants permanents metàl·lics, imants ceràmics, imants de neodimi, ferrítics, terres rares, imants de botó per a senyalització,

Juntes

Juntes tòriques, paper oliat i cartró per a juntes, juntes de fibra, juntes de goma per racoreria, juntes per a desguassos, juntes per brides,

Gomes

Rotllos i planxes de goma, silicona, làtex natural i sintètic, goma esponjosa, vitón, substituts de l’amiant (fibra de vidre, fibres ceràmiques, Inconel), planxes i

Aïllants

Aïllants tèrmics per a canonades i conquilles per a tubs, reforços i accessoris aïllants. Substituts de l’amiant, fibres de vidre, fibres ceràmiques, plaques de

Rodaments i coixinets

Rodaments i coixinets, casquets de bronze sinteritzat amb i sense valona, discos de fricció permaglide, eixos estriats, ròtules, etc. Rodaments radials, axials, de diverses

Abraçadores

Abraçadores d’orelles, abraçadores de pressió, abraçadores sense fi, abraçadores de cinta, grapes de subjecció per a tubs, abarcones i mosquetons, abraçadores de niló, brides

Ancoratges i Fixacions

Ancoratges lleugers amb cap de cargol, espàrrec, ganxo o argolla, ancoratges d’anell expansible, per a parets buides, ancoratges per a grans càrregues, ancoratges químics,

Molles

Molles obertes i tancades, amb i sense argolla, en acer especial per a molles i INOX, molles ressort per matriceria per a càrregues normals,

Mànecs

Mànecs per a martells, aixades, pics, testos, malls, ratrillos, legonas, escombres, pales, etc. mànecs de fusta, plàstic i fibra, amb ull rodó o ovalat.

Elevació

Sistemes de trincatge, cabrestants, Tractel (elevació-tracció), polipasts de palanca, de cadena, polispasts elèctrics de cable o cadena, elevadors per a construcció, plomes per polipasts,

Transport

Armelles forjats, elements de transport per a motlles i matrius, grillons, punts d’amarratge, tensors de cable, tensors per filferro espinós, Subjectacables, guardacaps, mosquetons, ganxos

Productes Químics

Productes químics de múltiples aplicacions: fluids per deformació de metalls, netejajuntes (Gasket remover), netejadors i desgreixants, antiprojeccions de soldadura, detectors de fuites, antilliscant de

Ferreteria

Tots els productes relacionats amb la ferreteria en general i que no apareixen en altres categories, guies i accessoris per a portes corredisses, guies

Serralleria

Tancaments de caixa, passadors de forrellat, tancaportes, frens retenidors de portes, frontisses tubulars i perns, frontisses planes, frontisses de moll, panys de moble metàl·lic,

Material Elèctric

Cables elèctrics, interruptors, commutadors, mecanismes, contactors, antenes i accessoris, magnetotèrmics, encreuaments, centraletes elèctriques, il·luminació i vigilància, càmeres i porters automàtics, així com tot tipus

Ventilació

Extractors i ventilació de fums, canalitzacions per a instal·lacions d’aire, ventiladors, recuperadors de calor, unitats de filtració de fums i partícules, cortines d’aire.

Calefacció

Tota classe d’aparells difusors de calor o escalfadors per difusió com radiadors, calefactors, convectors, estufes elèctriques i de llenya, material i accessoris per a

Pneumàtica

La pneumàtica és l’ús d’aire comprimit com a mode de transmissió de l’energia necessària per moure i fer funcionar mecanismes. L’aire és un altament

Mobiliari

Disposem d’un extens catàleg de mobles industrials configurables i d’altes prestacions per facilitar el desenvolupament de l’activitat industrial d’un negoci. Mobles d’acer inoxidable, amb

Emmagatzematge

Les solucions d’emmagatzematge avui dia són una estructura dinàmica que ajuda a les empreses a oferir un millor servei i suport a l’estructura funcional

Embalatge

L’embalatge és tot allò necessari en el procés de condicionar els productes per protegir-los, i / o agrupar-los de manera temporal pensant en la

Higiene Personal

La higiene personal en ambients de treball és fonamental i s’ha de garantir en tot moment, oferint un servei pensat per contemplar la normativa

Neteja

Un entorn de treball net és indispensable en qualsevol indústria, en Fertrans oferim tot tipus de materials per a la recollida i disposició de

Protecció

Tots els equips de protecció personal (EPI) compten amb elements i dispositius de protecció per als sentits i òrgans (ocular, auditiu, respiratori, cranial, etcètera)

Motlles

La indústria del motlle s’ha estès a la majoria de sectors industrials per la seva facilitat tècnica per aconseguir alts nivells de producció amb

Matrisseria

La matriceria és una branca de la mecànica que estudia i desenvolupa les tècniques de fabricació d’utillatges adequats per obtenir peces en sèrie, generalment

Vestuari

Oferim solucions en equips de protecció individual (EPI), roba i calçat de treball i de seguretat segons les normatives vigents en matèria de seguretat

Lubricants

Els lubricants són una substància que redueixen la fricció i desgast entre dues superfícies que es toquen. Serveixen a més per a reduir la

Cintes adhesives

La millor opció per a embalar, unir, enganxar, segellar i molts usos més, des bricolatge fins reparacions d’emergència en automoció. Existeixen molts tipus de

Utillatges magnètics

Els utillatges magnètics i les bases magnètiques són accessoris que faciliten el muntatge de peces metàl·liques de base ferrítica. Tenen distinatas formes per facilitar

Imprimacions i recobriments

Les imprimacions i els recobriments serveixen per preparar superfícies que es van a pintar; això té diversos beneficis, entre els quals es busca principalment

Vernissos

El vernís és un component químic líquid que s’aplica sobre superfícies que necessiten  protecció. Normalment s’aplica sobre les pintures, fustes i altres superfícies, amb