Tela metàlica

Teles metàl·liques per a tancats i perímetres, reixetes, tamisos de malla, sedassos, malles mosquiteres, malla electrosoldada d’acer galvanitzat, inoxidables, amb múltiples mesures de llum

Teles metàl.liques